بیانیه ارزش های سازمان

برگرفته شده از 5 حرف نام شرکت پرشیا به شرح ذیل می‌باشد:

·        پ: پویایی

·        ر: رعایت الزامات قانونی و استانداردها

·        ش: شایسته سالاری

·        ی: یادگیری مستمر

·        ا: ارزش آفرینی