پروژه های انجام شده و در حال انجام

احداث کارخانه تولید پمپ های درون چاهی (ESP)

میادین هما و وراوی و میدان تابناک

توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

قرارداد توسعه و بهره برداری میدان کوپال (مخزن آسماری)

قرارداد IPC میدان نفتی یاران

توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی