- سهامی خاص

- انجام پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین